قابل توجه دانشجویان گرامی :

 

 

همراه داشتن کارت ورود به جلسه الزامی است و هیچگونه عذری در خصوص همراه نداشتن کارت ورود به جلسه قابل قبول نیست و در این صورت دانشجو اجازه ورود به سالن امتحانات را نخواهد داشت .