دانشجويان محترمي که موارد قابل طرح در شوراي آموزشي دانشکده دارند مي بايست تا پايان وقت اداري روز سه شنبه مورخ 9/11/97 درخواست خود را با تاييد و امضاي استاد مشاور  به اداره آموزشي دانشکده پيراپزشکي تحويل نمايند. بديهي است به مواردي که بعد ازاين تاريخ اقدام شود به هيچ عنوان ترتيب اثر داده نخواهد شد.